Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία.

Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, πήρε ή έχει πάρει στην κατοχή του τα τελευταία εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (SaleLab GmbH), Hydnstraße 28, 88284 Wolpertswende, Γερμανία, support@pamo-design.de, τηλέφωνο: +49 (0) 75195877024) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το σκοπό αυτό το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό.

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε τη γνωστοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ανάκλησης
Εάν ανακαλέσετε την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την κοινοποίηση της ανάκλησής σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας- σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να αποδείξετε ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Θα πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια της αξίας των αγαθών μόνο εάν η εν λόγω απώλεια της αξίας οφείλεται σε χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των αγαθών.

Υπόδειγμα εντύπου ακύρωσης
(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτό το έντυπο).

- Προς Futura Marketing και Vertriebsservice GmbH - (Hall 5), Robert-Bosch-Straße 48, 88353 Kißlegg, Γερμανία, support@pamo-design.de.

- Με την παρούσα ανακαλώ/ανακαλούμε (*) τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*).

- Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)

- Ονοματεπώνυμο του καταναλωτή (των καταναλωτών)

- Διεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών

- Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο σε περίπτωση έντυπης επικοινωνίας)

- Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωση.